هزینه تولید محتوای صوتی از محتوای سایت یا بلاگ (پادکست):
هزینه به ازای هر دقیقه (حدود 100 کلمه)
1 کلمه تا 1000 کلمه (6000تومان)
1001 تا 10000 کلمه(5500 تومان)
10001 تا 100000 کلمه (5300 تومان)
100001 تا 1 میلیون کلمه (5000تومان)
1 میلیون کلمه به بالا (4800تومان)
هزینه تولید کتاب صوتی:
هزینه به ازای هر دقیقه (حدود 100 کلمه)
تا 25000 کلمه (5000تومان)
25001 تا 100000 کلمه (4300تومان)
100001 تا 1 میلیون کلمه (3900تومان)
1 میلیون کلمه به بالا (3700تومان)
هزینه تولید محتوای صوتی از متن سخنرانی یا محتوای آموزشی:
هزینه به ازای هر دقیقه (حدود 100 کلمه)
1 تا 10000 کلمه (5000تومان)
10001 تا 100000 کلمه (4800 تومان)
100001 کلمه به بالا (4500)
هزینه گویندگی برای موشن گرافیک:
هزینه به ازای هر دقیقه (حدود 100 کلمه)
1 تا 200 کلمه (80000تومان)
201 تا 700 کلمه (75000تومان)
700 کلمه به بالا (70000)
هزینه تولید پیام خوش آمد صوتی:
هزینه به ازای هر دقیقه (حدود 100 کلمه)
1 تا 500 کلمه (80000تومان)
هزینه تبدیل شعر به صوتی
هزینه به ازای هر دقیقه (حدود 100 کلمه)
1 تا 10000 کلمه (10000تومان)
10001 تا 100000 کلمه (9000 تومان)
100001 کلمه به بالا (8000تومان)
هزینه تولید پادکست های تحلیلی:
هزینه به ازای هر دقیقه (حدود 100 کلمه)
1 تا 10000 کلمه (100 هزارتومان)
10001 تا 100000 کلمه (90 هزارتومان)
100001 کلمه به بالا (80هزارتومان)