لیست هزینه طراحی بنر ثابت اینستاگرام
هزینه ها
1 عدد 20 هزارتومان
3 عدد 19500 تومان
7 عدد 19 هزارتومان
12 عدد 18500 تومان
15عدد 18هزارتومان
30 عدد 16هزار تومان
لیست هزینه طراحی بنر متحرک اینستاگرام
هزینه ها
1 عدد 40 هزارتومان
3 عدد 39هزار تومان
7 عدد 38 هزارتومان
12 عدد 37هزار تومان
15عدد 36هزارتومان
30 عدد 32هزارتومان
لیست هزینه طراحی بنر ثابت در سایزهای دلخواه
هزینه ها
1 عدد 36 هزارتومان
3 عدد 28هزار تومان
7 عدد 25 هزارتومان
12 عدد 24هزار تومان
18عدد 20هزارتومان
لیست هزینه طراحی بنر متحرک در سایزهای دلخواه
هزینه ها
1 عدد 40هزارتومان
3 عدد 33هزار تومان
7 عدد 27هزارتومان
12 عدد 25هزار تومان
18عدد 22هزارتومان
طراحی های دیگر
هزینه ها
طراحی بنر (برای سایت) | Banner (70هزارتومان)
طراحی پست اینستاگرام | Instagram Post (60هزارتومان)
طراحی استوری اینستاگرام | Instagram Story (60 هزارتومان)
طراحی ایمیل مارکتینگ | Email Marketing (300 هزارتومان)
طراحی صفحه فرود (لندیگ پیج) | Landing Page (300 هزارتومان)
30 عدد 32هزارتومان