لوگو تایپ (لوگو نوشتاری یا word mark)
$99.99
آرم نوشتاری شامل نام کسب و کار می باشد که می تواند از فونت های مختلف دستی یا کامپیوتری استفاده شود.
طراحی لوگو تایپ 2 اتود ویرایش 3بار 4روزه (250هزارتومان)
طراحی لوگو تایپ 3 اتود ویرایش 5بار 5روزه (300هزارتومان)
طراحی لوگو تایپ 4 اتود ویرایش 5بار 6روزه (350هزارتومان)
طراحی لوگو تایپ 5 اتود ویرایش 5بار 7روزه (400هزارتومان)
طراحی لوگو تایپ 8 اتود ویرایش 5بار 8روزه (500هزارتومان)
هزینه طراحی لوگوی تصویری (نمادین یا سمبلیک)
$99.99
لوگوی تصویری شامل یک تصویر می باشد که سمبل کسب و کار می باشد و نماینده انتقال واضح یا انتقال انتضاعی (به سلیقه شما)کسب و کارتان می باشد.
طراحی لوگو تصویری 2 اتود ویرایش 3بار 4روزه (250هزارتومان)
طراحی لوگو تصویری 3 اتود ویرایش 5بار 5روزه (300هزارتومان)
طراحی لوگو تصویری 4 اتود ویرایش 5بار 6روزه (400هزارتومان)
طراحی لوگو تصویری 5 اتود ویرایش 5بار 7روزه (500هزارتومان)
طراحی لوگو تصویری 8 اتود ویرایش 5بار 8روزه (650هزارتومان)
هزینه طراحی لوگوی ترکیبی(تلفیقی از لوگوتایپ و تصویری)
$99.99
لوگوی ترکیبی شامل لوگوی نمادین و لوگو تایپ می باشد. در این حالت لوگو تایپ به انتقال مفاهیم لوگوی تصویری کمک می کند
طراحی لوگو ترکیبی 2 اتود ویرایش 3بار 4روزه (350هزارتومان)
طراحی لوگو ترکیبی 3 اتود ویرایش 5بار 5روزه (450هزارتومان)
طراحی لوگو ترکیبی 4 اتود ویرایش 5بار 6روزه (550هزارتومان)
طراحی لوگو ترکیبی 5 اتود ویرایش 5بار 7روزه (650هزارتومان)
طراحی لوگو ترکیبی 6 اتود ویرایش 5بار 8روزه (750هزارتومان)
هزینه طراحی لوگوی مونوگرام (لترمارک)
$99.99
لوگوی لتر مارک با استفاده از حرف اول نام شرکت یا …. طراحی می شود و برای برند های بزرگ مناسب می باشد.
طراحی لوگو مونوگرام 3 اتود ویرایش 3بار 4روزه (350هزارتومان)
طراحی لوگو مونوگرام 4 اتود ویرایش 5بار 5روزه (450هزارتومان)
طراحی لوگو مونوگرام 5 اتود ویرایش 5بار 6روزه (550هزارتومان)
طراحی لوگو مونوگرام 6 اتود ویرایش 5بار 7روزه (650هزارتومان)
طراحی لوگو مونوگرام 8 اتود ویرایش 5بار 8روزه (750هزارتومان)